Skip to main content

Klauzula informacyjna monitoring wizyjny

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego jest AJ Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bursztynowej 96, Modła Królewska, 62-571 Stare Miasto. (dalej: administrator)

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem danych może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail ado@ajgroup.pl , telefonicznie pod numerem (63) 242 70 84 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Administrator wprowadził szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).

Przetwarzamy w ten sposób Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku, cech szczególnych i numerów identyfikacyjnych (np. nr tablic rejestracyjnych i numerów bocznych pojazdów).

Podstawą prawną przetwarzania danych osób trzecich przebywających na terenie naszej firmy, jest nasz prawnie uzasadniony interes – ochrona osób i mienia w obszarze objętym monitoringiem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podstawą prawną przetwarzania za pomocą monitoringu wizyjnego danych osobowych pracowników jest nasz prawnie uzasadniony interes – zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, ochrona mienia i kontrola produkcji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w związku z art. 222. § 1 Kodeksu Pracy.

ODBIORY DANYCH OSOBOWYCH

Zapisy monitoringu mogą być udostępniane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią) oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni od nagrania, a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub mogą stanowić dowód w postępowaniu, termin wyżej wskazany ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

TWOJE PRAWA

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan następujące prawa:

  1. prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach,
  2. prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących,
  3. prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych,
  4. prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez nas danych osobowych może naruszać Pani/Pana prawa, prosimy nas o tym poinformować. Dokładamy wszelkich starań, żeby odpowiednio chronić Pani/Pana prywatność, dlatego doceniamy wszelkie uwagi i sugestie w tym zakresie.

Niezależnie od tego może Pani/Pan wnieść skargę na przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Kontakt z Urzędem jest możliwy pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt